Regulamin

big bag na odpady

Worek Big Bag na odpady

1. Jest przeznaczony do odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Musi być umieszczony w miejscu dostępnym dla samochodu ciężarowego z dźwigiem lub podnośnikiem, na terenie utwardzonym i poziomym, bez przeszkód i zagrożeń dla pracowników i sprzętu, nie dalej niż 2m od utwardzonej drogi, nie może znajdować się również pod liniami przesyłowymi napięcia.
3. Nie może być przepełniony, rozerwany lub uszkodzony. Maksymalna waga big baga z gruzem wynosi 1 tonę. W przypadku przekroczenia tej wagi lub stwierdzenia innych nieprawidłowości, firma zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru big baga lub naliczenia dodatkowej opłaty.
4. Powinien zawierać wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak beton, cegła, kamień, ceramika, gips. Nie wolno umieszczać w big bagu styropianu, wełny mineralnej, azbestu, farb, chemikaliów, odpadów komunalnych itp. W przypadku stwierdzenia obecności takich odpadów w big bagu, firma zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru big baga lub naliczenia dodatkowej opłaty za ich utylizację.

Pamiętaj: 


5. Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie big baga z gruzem przed odbiorem. Zamawiający ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty spowodowane przez big bag z gruzem lub jego zawartość dla osób trzecich lub mienia trzeciego.
6. Odbiór big baga z gruzem następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z firmą. Zamawiający powinien być obecny podczas odbioru big baga lub upoważnić do tego inną osobę. W przypadku nieobecności zamawiającego lub braku możliwości odbioru big baga z powodu nieprawidłowego przygotowania lub lokalizacji big baga, firma zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za ponowny dojazd.
7. Odbiór big baga z gruzem jest potwierdzany przez podpisanie protokołu odbioru przez obie strony. Protokół zawiera dane zamawiającego i firmy, numer i wagę big baga, datę i godzinę odbioru oraz ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.
8. Opłata za odbiór big baga z gruzem jest ustalana indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju odpadów oraz odległości dojazdu. Opłata jest płatna gotówką lub przelewem przy odbiorze pustego big baga lub według innej uzgodnionej formy płatności.
9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia zamawiających

Kontener na odpady

Wynajmujący musi:

– podać swoje dane osobowe lub firmowe, adres i numer telefonu kontaktowego.

– wskazać miejsce i termin wstawienia i odbioru kontenera, a także rodzaj i ilość odpadów, które zamierza umieścić w kontenerze.

– posiadać odpowiedni tytuł prawny lub pozwolenie na wstawienie kontenera na gruz w wybranym miejscu. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub utrudnienia spowodowane przez nieprawidłowe ustawienie kontenera.

–  zapewnić swobodny dostęp do kontenera dla pojazdu wynajmującego, umożliwiający bezpieczny załadunek i rozładunek. W przypadku braku takiego dostępu, wynajmujący może zostać obciążony dodatkowymi kosztami dojazdu lub odstąpić od umowy.

– zapłacić wynajmującemu ustaloną opłatę za wynajem kontenera na gruz przed lub w momencie jego wstawienia. Opłata obejmuje koszt transportu, przetwarzania i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami prawa.

– zgłosić gotowość do odbioru kontenera na gruz w terminie określonym w umowie. W przypadku przekroczenia tego terminu, wynajmujący może zostać obciążony dodatkową opłatą za każdy dzień zwłoki.

Zasady użytkowania kontenera na gruz:

 

– Wynajmujący może umieszczać w kontenerze tylko odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak gruz, beton, cegła, kamień, ceramika, gips, szkło budowlane itp.

Wynajmującemu nie można:

–  umieszczać w kontenerze odpadów niebezpiecznych lub zakazanych, takich jak eternit, azbest, papa, styropian, wełna mineralna, gąbka, pianki montażowe, oleje silnikowe, farby, lakiery, rozpuszczalniki, baterie, akumulatory, odpadów komunalnych lub innych odpadów niezwiązanych z budową lub rozbiórką.

–  przekraczać dopuszczalnej pojemności lub masy kontenera na gruz. Kontener nie może być przepełniony lub nierównomiernie załadowany. Wysokość odpadów nie może przekraczać krawędzi kontenera.

–  przenosić lub przemieszczać kontenera na gruz bez zgody wynajmującego. Kontener musi pozostać w miejscu wskazanym przez wynajmującego do momentu jego odbioru.

Wywieziemy Twoje odpady budowlane sprawnie i bezproblemowo- wynajem kontenerów suwałki